Regulamin Klubu Kobiet Przedsiębiorczych

§1 Cele klubu:

 • Klub Kobiet Przedsiębiorczych  ma na celu zjednoczenie kobiet, wspieranie ich rozwoju osobistego i zawodowego oraz budowanie silnej społeczności.
 • Klub stawia sobie za zadanie inspirację, motywację i wymianę doświadczeń między członkiniami.

§2 Członkostwo

 • Klub jest otwarty dla wszystkich kobiet, które podzielają wartości i cele klubu.
 • Aby dołączyć do klubu, należy złożyć formularz zgłoszeniowy lub zapisać się poprzez platformę online klubu.
 • Członkostwo w klubie jest dobrowolne i bezpłatne.

§3 Zachowanie

 • Wszystkie członkinie klubu zobowiązują się do szacunku i przyjaznego traktowania innych członkiń.
 • Szanowanie różnorodności, otwartość na różne perspektywy i wspieranie innych kobiet są podstawowymi wartościami klubu.
 • W przypadku jakichkolwiek konfliktów lub nieodpowiedniego zachowania, członkinie powinny zgłosić to zarządowi klubu, który podejmie odpowiednie działania.

§4 Spotkania i wydarzenia

 • Klub organizuje regularne spotkania, warsztaty, prelekcje i inne wydarzenia, które mają na celu rozwój i inspirację członkiń.
 • Członkinie są zachęcane do aktywnego udziału w spotkaniach i współtworzenia programu klubowych wydarzeń.
 • Informacje o spotkaniach i wydarzeniach klubu będą udostępniane członkiniom drogą elektroniczną lub za pośrednictwem platformy online

§5 Prywatność i ochrona danych

 • Klub zobowiązuje się do ochrony prywatności swoich członkiń i nieudostępniania ich danych osobowych osobom trzecim bez wyraźnej zgody.
 • Członkinie zobowiązują się do zachowania poufności informacji i danych udostępnianych przez inne członkinie w ramach klubu.

§6 Zmiana regulaminu

 • Regulamin klubu może ulec zmianie w celu dostosowania go do bieżących potrzeb i rozwoju klubu.
 • Wszelkie zmiany w regulaminie będą przedstawiane członkiniom i wymagać będą akceptacji lub konsultacji z członkiniami klubu.

§7 Zakończenie członkostwa

 • Członkostwo w klubie jest dobrowolne, a członkinie mogą w każdej chwili zrezygnować z członkostwa.
 • Organizator klubu może rozważyć zakończenie członkostwa.